close
Ostatní

V této kategorii najdete jak setříděné zboží podle výrobců, tak různé soutěže, textilní produkty, galerie materiálů na výběr, atd

Ostatní  Existuje 20 produktů.

Podkategorie

 • Zrcadla

  Zrcadla

 • PODROBNĚ O COOKIES

  Prohlášení o použití cookies

  Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

  CO JSOU COOKIES?

  Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

  JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?

  Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek, informaci o zvoleném jazyku nebo měně apod. Podrobnější informace získáte na uvedeném kontaktu provozovatele webu.

  Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies mohou být využity pro reklamní účely formou remarketingu na spřátelených webech těchto společností apod. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

  SOUHLAS S UKLÁDÁNÍM COOKIES

  Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 • Zahradní nábytek

  Zahrada

 • NÁBYTEK PODLE VÝROBCŮ
 • GALERIE MATERIÁLŮ
  VYBERTE SI MATERIÁL NA POTAH


  ČÍSLO nebo název MATERIÁLU SE ZOBRAZÍ PO NAJETÍ MYŠI NA OBRÁZEK.


  ČÍSLO PO NÁVRATU NAPIŠTE DO POLE V DOLNÍ ČÁSTI DETAILU ZBOŽÍ.
 • SOUTĚŽ O SKÚTR

  Do soutěže bude zařazeno 200 zákazníků
  kteří dokončili nákup v hodnotě 10 000,-Kč (bez DPH)

  Soutěž je časově neomezená


  Pravidla spotřebitelské soutěže

  Spotřebitelská soutěž o Skutr.

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.

  Hlavní výhru (Skutr) a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupných na webu . Týká se nákupu zboží společností provozovatele, a to: Mape Nábytek s.r.o.

  2. PROVOZOVATEL SOUTĚŽE

  Provozovatelem Soutěže je obchodní společnost Mape Nábytek, s.r.o.. se sídlem Štúrova 1701/55, Praha 4, 142 00 ,

  3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

  Účastníkem Soutěže o hlavní výhru je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele Soutěže v době trvání Soutěže splní (níže uvedené) podmínky Soutěže.

  Zákazníkem Provozovatele www.mapenabytek.cz,  pro účely této soutěže se má na mysli osoba, která v období od 18. 6. 2017 nakoupí u společnosti www.mapenabytek.cz,  a zároveň uhradí objednané zboží.

  Zákazníkem Provozovatele Mape Nábytek s.r.o. se pro účely této soutěže má na mysli osoba, která v období od 18. 6.2017  objedná a uhradí zboží.

  Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

  Účastník Soutěže musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice nebo Slovenské republice,

  4. TERMÍN  KONÁNÍ SOUTĚŽE

  Soutěž probíhá ve dnech od 18. 6. 2017

  Vyhlášení vítěze,   proběhne  na stránkách Provozovatele.

  5. VÝHRA

  Hlavní výhrou je nový skutr, který získá výherce do vlastnictví.

  6. VÝBĚR VÝHERCE A PŘEDÁNÍ VÝHRY

  Výherce bude vybrán z účastníků na základě, splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

  Výhercem této soutěže se stane fakturační kontakt na dokladu o platbě u společnosti Mape nábytek s.r.o.

  Oznámení o hlavní výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 5 dnů od vyhodnocení telefonicky, SMS zprávou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci.

  K převzetí hlavní výhry Soutěže je podmínkou osobní účast výherce v sídle Provozovatele ve lhůtě a za podmínek, které budou výherci sděleny v oznámení o výhře. Při předání výhry je výherce povinen prokázat se platným občanským průkazem a u právnických osob i oprávněním za společnost jednat (nebo plnou mocí k převzetí výhry). V případě nepřevzetí hlavní výhry Soutěže do 30 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude určen náhradní výherce, tj. druhý v pořadí, který bude o tomto kroku informován.

  Výherce může být zveřejněn na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce hlavní výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

  7. DALŠÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI

  Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

  Výherce skutru se zavazuje, že na vozidle bude mít po dobu nejméně tří let reklamu na služby Provozovatele, která bude na vozidle umístěna již v době jeho předání výherci. Provozovatel je oprávněn tuto skutečnost kontrolovat.

  Výběr výbavy vozidla, barvy a dalších specifikací je zcela v kompetenci Provozovatele.

  Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou, přihlášením vozidla, změnou majitele vozidla nebo provozem vozidla. Výherce je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s přepravou, přihlášením a provozem vozidla.

  Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

  Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

  Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

  Účastník se Soutěže může účastnit vícekrát a to za každou objednanou (a uhrazenou) službu.

  Výhra není právně vymahatelná.

  Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

  8. OSOBNÍ ÚDAJE

  Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

  Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

  Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

  Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

  9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

   

 • NÁVOD NA NAPSÁNÍ RECENZE

  Přihlaste se do svého účtu. Klikněte myší  na produkt, který jste již zakoupily  (nachází se ve Vašem seznamu nákupů) a byl Vám již doručen. Pod tento produkt napište svůj názor, líbí - nelíbí, jak jste byli spokojeni s eshopem, stačí jen pár slov a zvolte množství hvězdiček, a uložte.

  Popřípadě tento produkt můžete i po hodnocení sdílet na Facebooku. Odměna je taktéž DÁRKOVÝ KUPON na další nákup!

  Poté Vám přijde SLEVOVÝ KUPON na nákup, který můžete buď použít Vy, nebo jej můžete někomu věnovat jako dárek. (jedná se o jedinečné číslo na slevu)

  POZOR: Slevový kupón se nevztahuje na všechny produkty, jen na vybrané. (cca 500 produktů)

  Děkujeme a těšíme se na Vaše hodnocení.

  Team MaPe

 • ZBOŽÍ SKLADEM-IHNED K...
  Zboží ihned k odběru - skladem
Na stránce
Ukázat 1 - 18 of 20 předměty
Ukázat 1 - 18 of 20 předměty