close
SOUTĚŽ O SKÚTR

Do soutěže bude zařazeno 200 zákazníků
kteří dokončili nákup v hodnotě 10 000,-Kč (bez DPH)

Soutěž je časově neomezená


Pravidla spotřebitelské soutěže

Spotřebitelská soutěž o Skutr.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.

Hlavní výhru ...

Do soutěže bude zařazeno 200 zákazníků
kteří dokončili nákup v hodnotě 10 000,-Kč (bez DPH)

Soutěž je časově neomezená


Pravidla spotřebitelské soutěže

Spotřebitelská soutěž o Skutr.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.

Hlavní výhru (Skutr) a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupných na webu . Týká se nákupu zboží společností provozovatele, a to: Mape Nábytek s.r.o.

2. PROVOZOVATEL SOUTĚŽE

Provozovatelem Soutěže je obchodní společnost Mape Nábytek, s.r.o.. se sídlem Štúrova 1701/55, Praha 4, 142 00 ,

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem Soutěže o hlavní výhru je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele Soutěže v době trvání Soutěže splní (níže uvedené) podmínky Soutěže.

Zákazníkem Provozovatele www.mapenabytek.cz,  pro účely této soutěže se má na mysli osoba, která v období od 18. 6. 2017 nakoupí u společnosti www.mapenabytek.cz,  a zároveň uhradí objednané zboží.

Zákazníkem Provozovatele Mape Nábytek s.r.o. se pro účely této soutěže má na mysli osoba, která v období od 18. 6.2017  objedná a uhradí zboží.

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

Účastník Soutěže musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice nebo Slovenské republice,

4. TERMÍN  KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá ve dnech od 18. 6. 2017

Vyhlášení vítěze,   proběhne  na stránkách Provozovatele.

5. VÝHRA

Hlavní výhrou je nový skutr, který získá výherce do vlastnictví.

6. VÝBĚR VÝHERCE A PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výherce bude vybrán z účastníků na základě, splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

Výhercem této soutěže se stane fakturační kontakt na dokladu o platbě u společnosti Mape nábytek s.r.o.

Oznámení o hlavní výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 5 dnů od vyhodnocení telefonicky, SMS zprávou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci.

K převzetí hlavní výhry Soutěže je podmínkou osobní účast výherce v sídle Provozovatele ve lhůtě a za podmínek, které budou výherci sděleny v oznámení o výhře. Při předání výhry je výherce povinen prokázat se platným občanským průkazem a u právnických osob i oprávněním za společnost jednat (nebo plnou mocí k převzetí výhry). V případě nepřevzetí hlavní výhry Soutěže do 30 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude určen náhradní výherce, tj. druhý v pořadí, který bude o tomto kroku informován.

Výherce může být zveřejněn na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce hlavní výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

7. DALŠÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Výherce skutru se zavazuje, že na vozidle bude mít po dobu nejméně tří let reklamu na služby Provozovatele, která bude na vozidle umístěna již v době jeho předání výherci. Provozovatel je oprávněn tuto skutečnost kontrolovat.

Výběr výbavy vozidla, barvy a dalších specifikací je zcela v kompetenci Provozovatele.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou, přihlášením vozidla, změnou majitele vozidla nebo provozem vozidla. Výherce je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s přepravou, přihlášením a provozem vozidla.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Účastník se Soutěže může účastnit vícekrát a to za každou objednanou (a uhrazenou) službu.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

 

Více

SOUTĚŽ O SKÚTR  V této kategorii není žádné zboží.